วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์หน่วยที่ 6 เรื่อง Going - out

หน่วยการเรียนรู้ที่  6

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

1.   อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

2.   ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

3.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

4.   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

       เหมาะสม

5.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

      ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

6.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

7.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

       เจ้าของภาษา

8.    อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

9.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

11.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

       และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

12.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

        การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


****************************************
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง   Going - out

ตัวชี้วัดด้านความรู้

1.              บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียน

2.             วิเคราะห์โครงสร้าง

-      Past  Simple  Present    Tense 

-      Wh-Question  ,Yes  /  No

-      Affirmative  and  negative  sentence   

3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา

4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ

5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล

6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจตัวชี้วัดด้านทักษะ

1.             สามารถเขียนคำศัพท์จากบทเรียนที่เรียนได้

 2.    สามารถอธิบายโครงสร้าง  Past  Simple  Tense   /  Affirmative  and  negative  sentence    และ 

       สามารถตอบคำถามที่ใช้    Wh - Question     Yes  /  No  ได้

 3.    สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

 4.    สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

 5.    สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

 6.    สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        1.     ใฝ่เรียนรู้

         2.     มีสุนทรียภาพทางภาษา : นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม